Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ROSA”Alicja Sakowicz-Soldatke ul. Hipolitowska 102, Hipolitów, 05-074 Halinów, NIP: 1132482172, tel. 22783 62 62, e-mail:biuro@rosaplast.pl

2.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu prowadzenia przez naszą firmę działalności gospodarczej oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celówwynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3.Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratoranależy rozumieć m.in. oferowanie klientom produktów i usług,zawarcie umowy, realizację zamówień, wystawianie faktur, komunikację związaną ze świadczeniem usług.

4.Odbiorcą Pani/Pana danychmogą byćbank, kancelaria prawna, firma informatyczna,firma transportowa,biuro rachunkowe –te podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz zgodnie z poleceniami. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

5.Państwadane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne –tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.

6.Pani/Panadane osobowe będą przechowywane przez Administratorado czasu zgłoszeniaprzez Pana/Paniąsprzeciwui cofnięciazgody na ich przetwarzanie. W innym przypadku Administrator może samzadecydować o zakończeniu przetwarzania danych. Dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres wymagany prawem (tj. na cele podatkowe, rachunkowe oraz archiwizacyjne).

7.Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dowglądu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychoraz wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowychi zgody na ich przetwarzanieuniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.